Kupony rabatowe

Regulamin

1. Wystawcą kuponów jest Centrum Edukacyjne Master prowadzący działalność pod nazwą Szkoła Języków Obcych Master.

2. Kupony rabatowe można wykorzystać do grupowych kursów językowych dowolnego języka z oferty szkoły. Zajęcia indywidualne i firmowe są wyłączone.

3. Szkoła nie gwarantuje, że wybrany kurs się odbędzie jeśli nie będzie wymaganej liczby kursantów. Wówczas kupon można wykorzystać do innego kursu.

4. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności, która jest określona na kuponie.

5. Do jednego kursu można wykorzystać tylko jeden kupon.

6. Kupony rabatowe łączą się z innymi rabatami i promocjami do sumy maksymalnego rabatu określonego dla danego kursu. Wysokość maksymalnych rabatów znajduje się z cenniku.

7. Kuponów rabatowych nie można użyć do umów już podpisanych.

8. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.

9. Pracownik szkoły, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.

10. Pracownik ma obowiązek odmówić przyjęcia kuponu jeśli minął okres jego ważności.

11. Każdy klient korzystający z kuponów rabatowych oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z realizacją kuponów będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.

Zapisz się do Mastera
e-sekretariat